Илтимос кутинг
маълумотлар юкланмоқда

Тадқиқотчилар

“УМУМТЕХНИК ФАНЛАР” КАФЕДРАСИДА ИЛМИЙ-ТАДҚИҚОТ ИШЛАРИ БИЛАН

ШУҒУЛЛАНАЁТГАН ПРОФЕССОР-ЎҚИТУВЧИЛАРИ ҲАҚИДА

МАЪЛУМОТ

 

Ф.И.О.

Илмий даража ва унвон

Мутахассис коди

Диссертация мавзуси

1

Муқимов Байрамали Рахимович

“Умумтехник фанлар” кафедраси мудири, п.ф.ф.д. (PhD), доцент

13.00.05 – “Касб-ҳунар таълими назарияси ва методикаси”

“Талабаларни интерфаол таълим методлари асосида дидактик компетенциясини такомиллаштириш (касб таълими йўналишлари мисолида)”

Илмий маслаҳатчи: п.ф.д., проф. Д.О.Химматалиев

2

Шукурова Ойсара Пулатовна

“Умумтехник фанлар” кафедраси доценти т.ф.ф.д (PhD)

05.01.08 – “Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришларни автоматлаштириш ва бошқариш”

Идентификацион ёндашув асосида технологик жараёнларни адаптив бошқариш тизимларини синтезлаш алгоритмлари (техника фанлари)

Илмий маслаҳатчи: т.ф.д., проф.Зарипов О.О.

3

Имомов Шухрат Боймаматович

“Умумтехник фанлар” кафедраси доценти, т.ф.ф.д (PhD)

05.05.06 – “Қайта тикланадиган энергия турлари асосидаги энергия қурилмалари”

“Разработка научно – технических основ солнечно – теплонасосных систем теплохладоснабжения индивидуальных домов”

Илмий маслаҳатчи: т.ф.д., проф. Ғ.Н.Узоқов

4

Эшдавлатов Акмал Эшпўлатович

“Умумтехник фанлар” кафедраси доценти, т.ф.ф.д (PhD)

05.07.01 – “Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш”

“Майда уруғли сабзавот экинларини экишда
қўлланиладиган технологияларнинг илмий-техникавий ечими”

Илмий маслаҳатчи: т.ф.д., проф. Ф.М.Маматов

5

Нуриллаев Рахмат Ярашевич

“Умумтехник фанлар” кафедраси в.б. доценти, қ.х.ф.н.

06.02.01 – “Қишлоқ хўжалиги ҳайвонларини урчитиш, кўпайтириш ва селекцияси”

«Эффективность использования биохимических показателей крови при оценке племенных качеств баранов каракульской породы”

Илмий маслаҳатчи: б.ф.д., проф. О.К.Смирнов,

б.ф.н. У.Х.Арипов

6

Норчаэв Жалолиддин Рустамович

“Умумтехник фанлар” кафедраси доценти, т.ф.ф.д. (ПҳД)

05.07.01 – “Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш”

“Ўзбекистон шароитида илдиз меваларни йиғиштириш машинасининг параметрларини асослаш”

Илмий маслаҳатчи: т.ф.д., проф. Х.А.Равшанов

7

Мардонов Шерзод Халилович

“Умумтехник фанлар” кафедраси доценти, т.ф.ф.д. (PhD)

05.07.01 – “Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш”

“Нишабли далаларга ишлов беришда қўлланиладиган энергия, ресурстежамкор технологиялари ва техник воситаларини шакллантиришнинг илмий-техникавий ечими”

Илмий маслаҳатчи: т.ф.д., проф. Ф.М.Маматов

8

Рахимов Жўра Суюнович

“Умумтехник фанлар” кафедраси доценти, т.ф.н.

06.01.02 “Мелиорация ва суғорма деҳқончилик”

“Қарши чўлида шамол эрозиясини бартараф қилиш ва ғўза ҳосилдорлигини оширишда янги ихота дарахтзорларининг аҳамияти”

Илмий раҳбар: қ/х.ф.д., профессор Ш.Н.Нурматов

9

Рустамова Нигора Рустамовна

“Умумтехник фанлар” кафедраси в.б. доценти т.ф.ф.д(PhD)

05.07.01 – “Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш”

“Картошка ковлагич машинаси комбинациялашган қазиш ишчи органининг параметрларини асослаш”

Илмий маслаҳатчи: т.ф.д., проф. Ф.М.Маматов

10

Абдиев Анвар Алмирзаевич

“Умумтехник фанлар” кафедраси доценти, қ/х.ф.н.

06.01.08 – “Ўсимликшунослик” ихтисослиги бўйича

“Лалмикор ерларда дуккакли дон экинларни етиштиришнинг илмий асослари ва унинг илмий-амалий ечимлари”

Илмий маслаҳатчи: қ/х.ф.д., проф. Т.Э.Остонақулов

11

Қодиров Учқун Илхомович

Техника фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент

05.07.01 – Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва
мелиорация ишларини механизациялаш

“Тупроқни картошка ва сабзавот экинлари экишга тайёрлайдиган машинани ишлаб чиқишнинг илмий-техник ечимлари”

Илмий маслаҳатчи: т.ф.д., проф. Ф.М.Маматов

12

Жўраева Барчиной Мейлиевна

“Умумтехник фанлар” кафедраси катта ўқитувчиси

13.00.05 - “Касб-ҳунар таълими назарияси ва методикаси”

“Бўлажак муҳандисларнинг касбий компетенцияларини компьютер технологиялари асосида такомиллаштириш (Техника олий ўқув юртларида)”

Илмий маслаҳатчи: п.ф.ф.д. (РhD)  Б.Р.Муқимов

13

Эркаева Нодира Чориёровна

“Умумтехник фанлар” кафедраси ассистенти

02.00.17 – “Қишлоқ хўжалик ва озиқ-овқат маҳсулотларига  ишлов бериш, сақлаш ҳамда  қайта  ишлаш технологиялари ва биотехнологиялари”

Фильтрловчи  қўшимчалар  қўллаш  билан  ўсимлик  мойларини  рафинациялаш  технологиясини такомиллаштириш

Илмий  раҳбар: т.ф.д., проф. Аҳмедов  Азимжон  Нормўминович

14

Очилов Дилшод Муборакбекович

“Умумтехник фанлар” кафедраси ассистенти

05.05.07 – “Қишлок хўжалигида электр технологиялар ва электр ускуналар”

“Агросаноат мажмуаларида энергиядан самарали фойдаланиш ва эксплуатация самарадорлиги”

Илмий раҳбар т.ф.д., проф. А.Ж.Исаков

15

Юнусов Обид Абдиваит ўғли

“Умумтехник фанлар” кафедраси ассистенти

05.05.06 – “Қайта тикланадиган энергия турлари  асосидаги энергия қурилмалари”

“Электромобилларда ўзини-ўзи қувватлантириш жараёнидаги параметрларни асослаш”

Илмий раҳбар: т.ф.д. проф.  О.Ж.Пиримов

16

Бойқулова Гулрух Абдуллаевна

“Умумтехник фанлар” кафедраси ассистенти

13.00.05 – “Касб-ҳунар таълими назарияси ва методикаси”

“Профессионал таьлим тизимида методик хизматни ташкил этиш ва бошкаришнинг илмий-методик асослари”

Илмий раҳбар: п.ф.ф.д., Б.Р.Муқимов

17

Эргашев Темурмалик Абдиолим ўғли

“Умумтехник фанлар” кафедраси ассистенти

13.00.01 Педагогика назарияси

Ўқувчиларнинг йўл қўйиши мумкин бўлган типик хатоларини олдини олишда ахборот технологияларидан фойдаланиш методикасини такомиллаштириш
(8-9-синфларнинг Чизмачилик фани мисолида)

Илмий раҳбар: т.ф.д., проф. Ҳ.А.Равшанов

18

Аралова Минаввар Номоз қизи

“Умумтехник фанлар” ассистенти

06.01.08 – “Ўсимликшунослик” ихтисослиги бўйича

“Анғизга экилган мошнинг экиш муддатлари ва озиқлантириш меъёрларининг ўсимликни ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига таъсири”

Илмий раҳбар: қ.х.ф.н., доц. А.А.Абдиев

19

Худойназаров Уткир Аққузиевич

“Умумтехник фанлар” кафедраси ассистенти

05.05.06 – “Қайта тикланадиган энергия турлари асосидаги энергетик қурилмалар”

“Якка тартибдаги яшаш уйларининг энергия таъминотида қайта тикланадиган энергия манбалари асосидаги автоматлашган тизимнинг илмий – техник асосларини ишлаб чиқиш”

Илмий маслаҳатчи: т.ф.ф.д. Ш.Б.Имомов

20

Хайдаров Шахбоз Очил ўғли

“Умумтехник фанлар” кафедраси ассистенти

05.05.07 – “Қишлоқ хўжалигида электр технологиялар ва электр ускуналар”

“Мева ва сабзовотларни сақлаш ҳолатини сифат кўрсатгичининг бузилмаслиги(чиримаслиги) учун электротехнологик ишлов бериш”

Илмий раҳбар: т.ф.д. проф.  О.Ж.Пиримов

21

Эргашов Абдураҳмон Рўзимурод ўғли

“Умумтехник фанлар” кафедраси ассистенти

05.01.08 – “Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш”

“Табиий газни адсорбцияли қуритиш технологик жараёнини бошқаришда ахборот-ўлчов тизимини ишлаб чиқиш ва тадқиқ этиш”

Илмий раҳбар: т.ф.ф.д (PhD). О.П.Шукурова

22

Алиқулова Саодат Мухиддиновна

“Умумтехник фанлар” кафедраси ассистенти

05.05.04 – “Саноат иссиқлик энергетикаси”

“Мева-сабзавот сақлаш омборларида табиий совуқлик манбаларидан фойдаланишнинг самарадорлигини тадқиқ этиш”

Илмий раҳбар: т.ф.н., дотс. Тўлқин Амирович Файзиев

23

Эшманов Отабек Усанович

“Умумтехник фанлар” кафедраси ассистенти

13.00.02 – Таьлим ва тарбия назарияси ва методикаси

“Ирригация тизими бўлажак муҳандисларига ихтисослик фанларни ўқитишда лойиҳавий-конструкторлик фаолиятига тайёрлаш методикаси”

Илмий раҳбар: п.ф.ф.д., доц. С.Ж.Тўраев

24

Келдиёров Рафиқ Нормуродович

“Умумтехник фанлар” кафедраси стажёр ўқитувчи

05.07.01 “Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш”

“Сабзи уруғини кўп қаторлаб экадиган пневматик сеялка миқдорлагичининг параметрларини асослаш”

Илмий раҳбар т.ф.ф.д., доц. А.Э.Эшдавлатов

25

Эргашев Тохир Неъматович

“Умумтехник фанлар” кафедраси стажёр ўқитувчи

05.10.02 – “Фавқулодда ҳолатларда хавфсизлик. Ёнғин, саноат, ядро ва радиация хавфсизлиги”

“Авария-қутқарув ва бошқа шошилинч ишларни ташкил этиш ва технологиясини илмий асосларини ишлаб-чиқиш, турли хил Фавқулодда вазиятларда авария-қутқарув ва бошқа шошилинч ишларни ўтказиш хусусиятлари ва технологиясини ўрганиш”.

Илмий раҳбар: т.ф.ф.д.(PhD), доцент: Р.Р.Нурмаматова

26

Шарипова Маърифат Толип кизи

“Умумтехник фанлар” кафедраси стажёр-укитувчиси

05.05.07 – “Қишлок хўжалигида электр технологиялар ва электр ускуналар”

“Уруғ, тупроқ, ўсимлик»га мажмуий ва боскичли электр ишлов бериб экологик соф буғдой етиштириш технологияси ва энергетик ускуналари параметрларини аниклаш”

Илмий раҳбар т.ф.д., проф. А.Мухаммадиев

27

Ҳайитов Бобур Комилович

“Умумтехник фанлар” кафедраси катта ўқитувчиси

05.07.01 “Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш”

“Ғўза култиваторига аниқ ўғитлаш аппаратини ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш”

Илмий раҳбар: т.ф.д., проф. Б.М.Худаяров

28

Баратов Дилшод Дониёрович

“Умумтехник фанлар” кафедраси катта ўқитувчиси

13.00.02 – “Таьлим ва тарбия назарияси ва методикаси”

“Талабаларнинг инновацион муҳандислик фаолиятига тайёрлашда креатив компетентлигини ривожлантириш методикаси"” п.ф.д., проф. Д.О.Химматалиев

29

Худойбердиев Шерзод Зиёдулло ўғли

“Умумтехник фанлар” кафедраси стажёр ўқитувчи

05.07.01 “Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш”

“Мотоблоклардан фойдаланиш самарадорлигини оширишни таъминлайдиган техник ечимларни ишлаб чиқиш”

Илмий раҳбар: т.ф.д. К.Д.Астанақулов

30

Овлаёров Салоҳиддин Ғанишерович

“Умумтехник фанлар” кафедраси докторанти

05.07.01 “Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари, қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш”

“Картошка ковлагичнинг такомиллаштирилган қазиш иш органини ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш”

Илмий раҳбар: ҚХМИТИ катта илмий ходими техника фанлари доктори Норчаев Даврон Рустамович

31

Қаров Ботир      Хамро ўғли

“Умумтехник фанлар” кафедраси стажёр ўқитувчи

05.05.06 – “Қайта тикланадиган энергия турлари асосидаги энергия қурилмалари”

“Якка тартибдаги яшаш уйларида қайта тикланадиган энергия манбалари асосидаги иситиш тизимнинг илмий – техник асосларини ишлаб чиқиш”

Илмий раҳбар: т.ф.ф.д. Имомов Шухрат Боймаматович

32

Вафоева Мавлуда Бобомуродовна

“Умумтехник фанлар” кафедраси катта ўқитувчиси

06.01.08 – “Ўсимликшунослик” ихтисослиги бўйича

Кузги буғдойнинг ўсиши ва ривожланишига турли компонентли макро-микро ўғитларни илдиздан ташқари қўллашнинг самарадорлиги (Қашқадарё вилояти мисолида)

Илмий раҳбар: қ.х.ф.ф.д. А.М.Абдуазимов